Algemene Voorwaarden

1.    Toepassingsgebied

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes opgesteld door en overeenkomsten aangegaan door Daily Adventures V.o.f met maatschappelijke zetel te Molenweg 2, 2390 Oostmalle. (ondernemingsnummer 0673.753.981)
 • Aankoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Daily Adventures aanvaard.

 

2.    Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen Daily Adventures en de klant komt tot stand wanneer de klant een opgemaakte offerte aanvaardt door ondertekening, al of niet digitaal, door bevestiging door de klant of na het verzoek van de klant om de werkzaamheden te starten. Offertes zijn 30 dagen geldig.

 

3.    Inspanningsverbintenis

 • De verbintenissen aangegaan door Daily Adventures betreffen inspanningsverbintenissen. Termijnen zijn dan ook steeds indicatief.
 • De klant is verantwoordelijk voor de correcte en tijdige aanlevering van informatie, medewerking en input aangaande de door Daily Adventures geleverde diensten en werken.

4.    Aansprakelijkheid

4.1 Voor bepaalde diensten werkt Daily Adventures samen met gespecialiseerde partners (o.a. voor hosting). Een beschrijving van de garanties en de aansprakelijkheid van deze partners zijn opvraagbaar.

4.2 Op vraag van de klant kan Daily Adventures het beheer overnemen van diensten of software die door een derde partij werden geleverd of ontwikkeld. Daily Adventures is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde partij werden begaan.

4.3 Op vraag van de klant kan Daily Adventures zijn oplossingen koppelen aan andere systemen beheerd door de klant of een derde partij. Daily Adventures is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onbeschikbaarheid van of fouten rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door dergelijke externe systemen.

 

4.4 De klant dient de toepasselijke wettelijke bepalingen en eventuele contractuele verplichtingen te respecteren, en vrijwaart Daily Adventures voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade en kosten veroorzaakt door eventuele inbreuken begaan door de klant, alsook aanspraken van derden. Deze vrijwaring blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst van toepassing.

4.5 De klant erkent uitdrukkelijk dat Daily Adventures enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor bewezen schade als rechtstreeks gevolg van opzettelijke fout van Daily Adventures.

4.6 Daily Adventures is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade van de klant zoals onder andere: een verlies aan omzet en winst, verlies van klanten, verlies aan marktwaarde en reputatie, …

4.7 In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag, gelijk aan de factuurbedragen van de laatste drie maanden ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar vrije keuze van Daily Adventures.

4.8 Alle rechtsvorderingen van de klant tegenover Daily Adventures, aanspraken op schadevergoedingen daaronder begrepen, vervallen drie maanden nadat de betreffende vordering is ontstaan.

 

5.    Overmacht

 • Daily Adventures is niet aansprakelijk in geval zij door overmacht, of andere omstandigheden buiten zijn wil om, wordt verhinderd om de overeenkomst uit te voeren. Zoals onder meer: sociale conflicten, onderbrekingen van het elektriciteitsnetwerk (m.i.v black-out), onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk, onbeschikbaarheid van webhosts of sociale media, …

 

6.    Intellectuele eigendommen

 • Alle rechten op werken ontwikkeld door de klant blijven eigendom van de klant.
 • Alle rechten op werken die door Daily Adventures zijn ontwikkeld blijven ten allen tijde eigendom van Daily Adventures.
 • Daily Adventures verstrekt aan de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op alle werken die zij in het kader van deze overeenkomst voor de klant heeft ontwikkeld, inclusief de werken van derden waarop Daily Adventures een gebruiksrecht heeft verkregen en die onontbeerlijk zijn voor het functioneren.
 • Op het einde van de overeenkomst draagt Daily Adventures alle rechten met betrekking tot de werken die Daily Adventures specifiek voor de klant ontwikkelde over aan deze laatste, de klant verstrekt aan Intracto een eeuwigdurende, royalty-vrije licentie aangaande deze werken, inhoudende het recht om deze werken verder te gebruiken in het kader van de bedrijfsvoering van Intracto, alsook voor het leveren van diensten aan huidige en toekomstige klanten van Intracto, en dit in de meest ruime zin.
 • Met werken wordt onder andere bedoeld: alle teksten, grafische elementen, foto’s, ontwerpen, logo’s, multimedia, audiovisueel materiaal, “look & feel” van een website of ander werk, documentatie, flowcharts, tekeningen, specificaties, handleidingen en andere documenten, code, kennis, computerprogramma’s met inbegrip, maar zonder limitatie van broncode zowel in leesbare als in machinetaal, programmabestanden, databestanden, programma- en systeemlogica, interfaces, algoritmes, systeemontwerp en concepten, samen met de methodes en processen gerelateerd aan zulke programma’s, …

 

7.    Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

 • De klant blijft gedurende de uitvoering van de overeenkomst verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en dient Daily Adventures op de hoogte te brengen en te allen tijde te houden van eventuele verplichtingen die een impact kunnen hebben op de dienstverlening van Daily Adventures.
 • Daily Adventures behandelt verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en zal op geen enkele andere wijze gebruik maken van de door de klant ter beschikking gestelde persoonsgegevens.
 • Indien het resultaat van de diensten die Daily Adventures levert aan de klant de mogelijkheid biedt tot het verwerken van persoonsgegevens, dient de klant zich te houden aan de wettelijke bepaling ter zake en in kader hiervan onder andere aangifte te doen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en de rechten van personen wiens gegevens worden verwerkt te respecteren.
 • Daily Adventures verbindt er zich toe om informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt en zij van de klant heeft ontvangen strikt vertrouwelijk te behandelen.

 

8.    Betaling

 • Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Facturen worden elektronisch aan de klant bezorgd maar kunnen door eenvoudig verzoek ook per post bezorgd worden.
 • Facturen kunnen enkel rechtmatig binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum geprotesteerd worden via email aan info@dailyadventures.be.
 • Indien de factuur op de vervaldatum niet is betaald, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een contractuele verwijlinterest verschuldigd aan de interestvoet bepaald in uitvoering van artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. In dat geval is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 100 EUR.
 • Indien Daily Adventures voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelt (Google, Facebook, …) zullen de kosten die door deze derden worden aangerekend steeds volledig aan de klant in rekening worden gebracht. Daily Adventures is gerechtigd een (periodiek) voorschot op deze kosten te vragen of deze volledig of gedeeltelijk voor te factureren.
 • Daily Adventures heeft het recht om de overeenkomst onmiddelijk te beëindigen zonder enige schadevergoeding te betalen indien de betaalachterstand op een factuur meer dan 60 dagen bedraagt.

 

9.    Niet-exclusiviteit en niet-afwerving

 • Het staat Daily Adventures vrij om aan concurrenten van de klant diensten te leveren

 

10.         Promotie/communicatie

Daily Adventures heeft het recht om promotie te voeren over de samenwerking met de klant.

 

11.         Nietigheid van een beding

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen van de algemene voorwaarden die onverminderd van toepassing blijven.

 

12.         Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De contractuele relatie tussen Daily Adventures en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen partijen.

KING'S AGENCY