Drag View Close play
0%

Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd: 07/06/2023

Algemene voorwaarden van Kings Agency VOF

1. Diensten

Kings Agency (hierna "de Dienstverlener") biedt een breed scala aan digitale diensten aan, waaronder maar niet beperkt tot websiteontwikkeling, webapplicaties, branding, marketing, social media management en consultancy (hierna "de Diensten"). Deze diensten worden geleverd volgens de specificaties en voorwaarden zoals uiteengezet in de individuele projectovereenkomst tussen de Dienstverlener en de klant (hierna "de Klant").

2. WERK EN BETALING

De Klant stemt ermee in om de Dienstverlener in te huren om de Diensten te leveren zoals overeengekomen in de specifieke projectovereenkomst. De Klant stemt ermee in om de Dienstverlener te betalen volgens het tarief en het betalingsschema dat in de projectovereenkomst is uiteengezet. Betalingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur te worden voldaan. Betaling na deze datum zal een boete van 10% per maand over het openstaande bedrag met zich meebrengen.

3. EIGENDOM EN LICENTIES

Tenzij anders overeengekomen tussen de Klant en de Dienstverlener, worden alle intellectuele eigendomsrechten in het werkproduct dat wordt gecreëerd als onderdeel van de Diensten, overgedragen aan de Klant zodra de Klant volledig heeft betaald voor de Diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, rechten op software, ontwerpen, afbeeldingen, teksten, en andere materialen die zijn gecreëerd als onderdeel van de Diensten. De Dienstverlener behoudt het recht om het werkproduct te gebruiken als onderdeel van portfolio's en websites, in galerijen en in andere media, zolang het is om het werk te tonen en niet voor enig ander doel.

4. CONCURRERENDE BETREKKINGEN

De Dienstverlener zal niet werken voor een concurrent van de Klant tijdens de looptijd van de overeenkomst, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant. Dit is bedoeld om de belangen van de Klant te beschermen en mogelijke belangenconflicten te voorkomen.

5. NIET-WERVING

De Dienstverlener zal geen werknemers of dienstverleners van de Klant aanmoedigen om te stoppen met werken voor de Klant, noch zal de Dienstverlener klanten of cliënten van de Klant aanmoedigen om te stoppen met zaken doen met de Klant. Dit is bedoeld om de zakelijke relaties en belangen van de Klant te beschermen.

6. LOOPTIJD EN BEËINDIGING

Deze overeenkomst is doorlopend, tot het wordt beëindigddoor de Klant of de Dienstverlener. Elke partij kan deze overeenkomst om welke reden dan ook beëindigen door een e-mail of brief te sturen naar de andere partij. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de Klant het Bedrijf betalen voor het werk dat tot aan de beëindiging is verricht en zal de Klant het Bedrijf vergoeden voor eventuele overeengekomen, niet-annuleerbare kosten. Het voorschot wordt niet terugbetaald als de werken al zijn gestart.

7. VRIJWARING

Beide partijen stemmen ermee in om elkaar te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, schade en kosten (inclusief redelijke advocaatkosten) gerelateerd aan een claim of procedure van een derde partij die voortvloeit uit een schending van hun verplichtingen onder deze overeenkomst.

8. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Beide partijen beloven om alle vertrouwelijke informatie die zij ontvangen van de andere partij geheim te houden en niet te gebruiken voor enig doel buiten deze overeenkomst. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, bedrijfsgeheimen, klantlijsten, marketingplannen en andere niet-openbare informatie.

9. OVERMACHT

Geen van beide partijen is aansprakelijk voor vertragingen in de uitvoering van hun verplichtingen onder deze overeenkomst als gevolg van omstandigheden buiten hun redelijke controle, waaronder maar niet beperkt tot stakingen, tekorten, rellen, brand, overstroming of oorlog.

10. TOEPASSELIJK RECHT

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België.

11. WIJZIGINGEN

Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd door de Dienstverlener, mits de Klant minimaal 30 dagen van tevoren op de hoogte wordt gesteld. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om regelmatig deze Algemene Voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen.

12. GEHELE OVEREENKOMST

Deze algemene voorwaarden, samen met de specifieke projectovereenkomst, vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle eerdere overeenkomsten, beloften, garanties, verklaringen en afspraken, zowel schriftelijk als mondeling.

LET’S TALK

Wil je met ons samenwerken?

Maak nu een afspraak
Contact
Neem contact op

Hoe kunnen we je helpen?

Vul je gegevens in

Contact Info